Delikty provozovatele vozidla

"Právní odpovědnost provozovatele vozidla náhledem rozhodovací praxe správních orgánů a judikatury správních soudů"

Proč právě delikty provozovatele vozidla?

Projednávání deliktů provozovatele vozidla za jednání neznámého řidiče patří ke každodenní činnosti úředních osob na přestupkových odděleních příslušných obecních nebo krajských úřadů po celé České republice. V této souvislosti jsou úřední osoby často postaveny nejen před řadu výkladových otázek, ale také aplikačních problémů, které jsou spojeny jak se specifickou povahou daného druhu právní odpovědnosti, tak s běžně využívanými obstrukčními praktikami některých provozovatelů vozidel nebo jejich zmocněnců.

V těchto situacích není dostačující vycházet pouze z poměrně stručně koncipované právní úpravy či samotné správní praxe, ale naopak je nutné disponovat rovněž podrobnější znalostí doktríny a judikatury správních soudů, které jsou povolány k tomu, aby zákonnost správních rozhodnutí a jim předcházející postup v řízení autoritativně přezkoumávaly. Komplexní znalost aktuální judikatury a právních názorů správních soudů týkajících se specifikace zákonných požadavků na vedení řízení a vyhotovování rozhodnutí o přestupku provozovatele vozidla je proto nezbytným předpokladem pro efektivní výkon činnosti úředních osob, které jsou na projednávání a rozhodování věcí tohoto druhu profesně zaměřeny.

Pro koho je kurz určen?

Svým obsahem a zaměřením je workshop primárně určen pro úřední osoby podílející se na rozhodovací činnosti správních orgánů na úseku dopravních přestupků, jejichž podstatná část je tvořena právě delikty provozovatele vozidla. Smyslem kurzu není poskytnout základní přehled nebo exkurz do dané problematiky, ale naopak za pomocí aktuální judikatury, modelových případů a diskuze prohloubit dosavadní teoretické znalosti a praktické dovednosti úředních osob, které již mají s tématem určité zkušenosti.

Co se dozvíte nového?

V průběhu workshopu se budeme zejména na podkladě aktuální judikatury a správní praxe věnovat následujícím otázkám a problémům

  • kritický rozbor hmotněprávních a procesních podmínek pro uplatnění sekundárního postihu provozovatele vozidla
  • specifika daného druhu řízení ve vazbě na zjišťování skutkového stavu
  • obstrukční praktiky a typové námitky provozovatelů vozidel se zaměřením na možnosti (limity) jejich vypořádání
  • rozbor nejčastějších procesních pochybení a vad rozhodnutí správních orgánů o přestupcích provozovatelů vozidel vedoucích k jejich zrušení správním soudem
  • prostor pro diskuzi a individuální dotazy


Organizace workshopu

Delikty provozovatele vozidla - TERMÍNY workshopu

Žádný nabízený termín, předpoklad v 2 pololetí 2024

Objednat na konkrétní termín workshopu