Specifika přestupkového řízení

"Aplikační problémy a otázky spojené s vedením přestupkového řízení"

Proč právě toto téma?

V praxi dochází k páchání a následnému projednávání velkého množství různých skutkových podstat přestupků. Jejich společným znakem je skutečnost, že jsou s dílčími odchylkami všechny projednávány v rámci přestupkového řízení, jehož předmětem je v podstatě trestního obvinění svého druhu, což je z povahy věci spojeno s velmi přísnými požadavky jak na dodržení všeobecné zákonnosti, tak na respektování procesních práv obviněného neboli osoby, které je spáchání přestupku kladeno za vinu. Toho jsou si samozřejmě vědomi rovněž obvinění nebo jejich zmocněnci, kteří se proto v rámci své procesní strategie a realizace práva na obhajobu často uchylují k nejrůznějším (obstrukčním) praktikám, jejichž cílem je "nachytat" úřední osobu na nějakém procesním pochybení, na základě kterého by bylo ex post možné zpochybnit zákonnost celého procesu a tím i jeho výsledku.

Z těchto důvodů by se mělo prohlubování odborných znalostí a kompetencí úředních osob na daném úseku veřejné správy zaměřovat nejen na hmotněprávní úpravu, ale také na ne méně důležitá procesní pravidla a zásady, jejichž skutečný význam a dopad je možné efektivně poznávat až ve vazbě na specifické okolnosti reálných případů, jejichž řešení nicméně musí reflektovat zejména poslední vývoj judikatury. Nedostatečná znalost aktuálních právních názorů správních soudů totiž může v jednotlivých případech vést ke zrušení i jinak bezvadného rozhodnutí o přestupku, a to čistě z důvodu nezákonnosti řízení, které jeho vydání předcházelo.

Pro koho je kurz určen?

Svým obsahem a zaměřením je workshop primárně určen pro úřední osoby podílející se na rozhodovací činnosti správních orgánů na úseku přestupků, jejichž projednání z povahy věci podléhá zvláštním procesním zásadám a pravidlům. Smyslem kurzu není poskytnout základní přehled nebo exkurz do dané problematiky, ale naopak za pomocí aktuální judikatury, modelových případů a diskuze prohloubit dosavadní teoretické znalosti a praktické dovednosti úředních osob, které již mají s právní úpravou a vedením přestupkového řízení určité zkušenosti.

Co se dozvíte nového?

  • podmínky pro zahájení řízení o přestupku, včetně otázek zániku odpovědnosti
  • limity zákonné možnosti nenařizovat ústní jednání
  • předpoklady pro neakceptaci omluvy obviněného nebo jeho zmocněnce z účasti na ústním jednání
  • Otázky spojené s požadavkem na zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností, včetně způsobů provádění důkazů a procesní (ne)využitelnosti některých podkladů pro rozhodnutí
  • procesní práva obviněného a otázky spojené s jejich zneužíváním
  • rozbor náležitostí výroků a požadavků na odůvodnění rozhodnutí o přestupku, včetně kategorie nepřezkoumatelnosti
  • prostor pro diskuzi a individuální dotazy

Organizace workshopu

Specifika přestupkového řízení - TERMÍNY workshopu

Žádný nabízený termín, předpoklad v 2 pololetí 2024 

Objednat na konkrétní termín workshopu