Správní trestání jízdy pod vlivem

"Přestupky za řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek"


Proč právě tato problematika?

V rámci výkonu svěřené pravomoci a působnosti jsou úřední osoby konfrontovány se širokou škálou nejrůznějších dopravních přestupků, mezi které patří také přestupky spočívající v porušení zákazu řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, popř. postihující nezákonné odmítnutí příslušných zkoušek a vyšetření, pomocí kterých má být přítomnost zakázaných látek v dechu nebo v krvi prokázána. V této souvislosti musí úřední osoby často čelit nejrůznější námitkám obviněných, jejichž cílem je zpochybnit průběh a výsledky dechových zkoušek či krevních vyšetření, které musí probíhat podle zákonem striktně stanovených podmínek.

Výše uvedená charakteristika daného druhu přestupků se poté promítá jak do zvláštností při zjišťování skutkového stavu a hodnocení provedených důkazů, tak do postupů spojený s procesem právní kvalifikace. Úřední osoba totiž musí být schopna správně vyhodnotit typizované součásti policejní dokumentace a důkladně zvážit, zda mohou být samy o sobě dostatečným podkladem pro rozhodnutí o přestupku. Ve vazbě na právní hodnocení případu si navíc nevystačí pouze s dotčenými ustanoveními zákona o silničním provozu, ale naopak musí disponovat rovněž kritickou znalostí související a svoji povahou specifické právní úpravy, která je z hlediska praktického použití dotvářena jak správní praxí, tak soudní judikaturou.

Pro koho je kurz určen?

Svým obsahem a zaměřením je workshop primárně určen pro úřední osoby podílející se na rozhodovací činnosti správních orgánů na úseku dopravních přestupků, jejichž určitá část je tvořena rovněž protiprávním jednáním spočívajícím v řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Smyslem kurzu není poskytnout základní přehled nebo exkurz do dané problematiky, ale naopak za pomocí aktuální judikatury, modelových případů a diskuze prohloubit dosavadní teoretické znalosti a praktické dovednosti úředních osob, které již mají s projednáváním přestupků v silničním provozu určité zkušenosti.

Co se dozvíte nového?

V průběhu workshopu se budeme zejména na podkladě aktuální judikatury a správní praxe věnovat následujícím otázkám a problémům

  • charakteristika a rozbor formální stránky dotčených skutkových podstat přestupků, včetně jejich vymezení vůči trestněprávnímu postihu
  • důkazní standard se zaměřením na otázky spojené s řádným provedením dechových nebo krevních vyšetření, včetně (ne)možnosti jejich odmítnutí
  • typové námitky a skutkové verze obviněných z přestupku, včetně způsobů jejich vypořádání
  • požadavky kladené na výroky a odůvodnění rozhodnutí o přestupku, včetně úvah spojených s druhem a výší uložených správních trestů
  • prostor pro diskuzi a individuální dotazy

Organizace workshopu

Správní trestání jízdy pod vlivem - TERMÍNY workshopu

Žádný nabízený termín, předpoklad v 2 pololetí 2024 

Objednat na konkrétní termín workshopu