Rychlostní přestupky

"Úskalí agendy přestupků spočívajících v překračování nejvyšší dovolené rychlosti"

Proč právě rychlostní přestupky?

Drtivou většinu rozhodnutí správních orgánů na úseku dopravních přestupků, které jsou ve správním soudnictví meritorně přezkoumávány, tvoří právě kategorie tzv. rychlostních přestupků. Přestože se může na první pohled zdát, že se jedná o typový druh protiprávního jednání, nelze opomenout, že projednání daného druhu přestupků může být mnohdy velmi komplikované. Důvodem je zejména potřeba spolehlivě prokazovat nejen samotné překročení nejvyšší dovolené rychlosti, ale také správnost provedeného měření rychlosti ze strany policistů, a to jak ve vazbě na pořízený snímek z rychloměru, tak další (mnohdy obligatorní) podklady pro rozhodnutí. Kromě toho se úřední osoby běžně setkávají s nejrůznějším druhem procesních obstrukcí nebo námitek skutkového či právního charakteru, jejichž smyslem je mimo jiné cíleně zakládat vady řízení, kterými může být v odvolacím nebo navazujícím soudním řízení úspěšně argumentováno.

Z výše uvedeného lze dovodit, že eliminace procesních pochybení nebo jiných vad řízení o rychlostních přestupcích vyžaduje po úřední osobě nejen podrobnou znalost právní úpravy a z ní vyplývajících obecných postupů, ale také schopnost předem identifikovat specifické či problematické aspekty případu, aby je při postupu v řízení a při samotném rozhodování o vině a správním trestu řádně zohlednila. V opačném případě se vystavuje riziku, že její (byť dílčí) pochybení povede v návaznosti na uplatnění opravných prostředků ke zrušení rozhodnutí ve věci, včetně souvisejícího znehodnocení času a veškerého úsilí, které projednání dané věci věnovala.

Pro koho je kurz určen?

Svým obsahem a zaměřením je workshop primárně určen pro úřední osoby podílející se na rozhodovací činnosti správních orgánů na úseku dopravních přestupků, které z velké části spočívají v překračování nejvyšší dovolené rychlosti v obci nebo mimo ni. Smyslem kurzu není poskytnout základní přehled nebo exkurz do dané problematiky, ale naopak za pomoci aktuální judikatury, modelových případů a diskuze prohloubit dosavadní teoretické znalosti a praktické dovednosti úředních osob, které již mají s tématem určité zkušenosti.

Co se dozvíte nového?

V průběhu workshopu se budeme zejména na podkladě aktuální judikatury a správní praxe věnovat následujícím otázkám a problémům

  • charakteristika a procesní využitelnost jednotlivých součástí policejní dokumentace
  • důkazní standard, včetně otázky (ne)zbytnosti svědeckých výpovědí zasahujících policistů a dalších podkladů spojených se způsobem a výsledky provedeného měření rychlosti
  • obstrukční (procesní) praktiky a typové námitky obviněných z přestupku, včetně způsobu jejich řešení či vypořádání
  • rozbor náležitostí výroku o vině a judikaturních požadavků kladených na odůvodnění rozhodnutí o přestupku s důrazem na vymezení skutku, společenskou škodlivost a výši nebo délku správního trestu
  • prostor pro diskuzi a individuální dotazy

Organizace workshopu

Rychlostní přestupky - TERMÍNY workshopu

Žádný nabízený termín, předpoklad v 2 pololetí 2024 

Objednat na konkrétní termín workshopu