Nabízíme Vám širokou paletu služeb v právních věcech, které Vás v životě nebo v podnikání mohou potkat či Vás již zasáhly. Je potřeba se s těmito životními přeháňkami, někdy až s poměrně dramatickými bouřemi, rozumně vypořádat, což mnohdy bez právní pomoci advokáta dost dobře nejde.

Občanské právo

 • Dědické právo
 • Autorské právo
 • Byty a nebytové prostory
 • Vlastnické právo (včetně vyvlastnění a spoluvlastnictví)
 • Právo držby
 • Práva k cizí věci (právo stavby, věcná břemena a zástavní právo, právo zadržovací a právo předkupní)
 • Smluvní právo 
 • Směnky
 • Náhrada škody
 • Ochrana spotřebitele
 • Pojištění v občanském právu
 • Dražby
 • Exekuce, výkon rozhodnutí
 • Rozhodčí řízení

Obchodní právo

 • Právní postavení podnikatelů a jeho ochrana
 • Obchodní firma a právo na označení
 • Obchodní a spolkový rejstřík
 • Právo obchodních společností (korporátní právo)
 • Přeměny obchodních společností a družstev
 • Kapitálové a majetkové akvizice
 • Právo obligační (závazkové)
 • Právo soutěžní (právo hospodářské soutěže a nekalé soutěže)
 • Právo průmyslového a jiného duševního vlastnictví
 • Právo cenných papírů
 • Právo kapitálového trhu

Insolvenční právo

 • Insolvenční návrhy
 • Návrhy na povolení oddlužení
 • Přihlášky do insolvenčního řízení
 • Návrhy na moratorium
 • Reorganizace (reorganizační plán)
 • Incidenční spory
 • Zastupování dlužníků
 • Zastupování věřitelů
 • Zastupování insolvenčních správců
 • Náhrada škody v insolvenčním řízení (proti insolvenčním správcům)
 • Insolvenční rejstřík
 • Prevence před insolvencí, včasná restrukturalizace podniků 

Pracovní právo

 • Zaměstnanec
 • Zaměstnavatel
 • Úřad práce
 • Agentura práce
 • Závislá práce
 • Rizika práce
 • Náhrada mzdy
 • Odbory, kolektivní vyjednávaní

Trestní právo

 • Trestní oznámení (podněty)
 • Zajišťování důkazů k ochraně klienta v trestním řízení
 • Obhajoba v trestním řízení
 • Mladiství v trestním právu
 • Právní pomoc při výkonu trestu
 • Právní pomoc poškozeným trestnou činností

Správní právo

 • Stavební právo
 • Petiční právo
 • Přestupky
 • GDPR, svobodný přístup k informacím
 • Obce a kraje
 • Místní referenda
 • Správní řád
 • Azylové řízení
 • Cizinecké právo

Finanční a daňové právo

 • Celní právo, cla
 • Poplatkové právo
 • Správa daní a poplatků, daňový řád
 • Účetnictví, účetní závěrky
 • Platební vztahy
 • Daň z příjmů
 • Daň z přidané hodnoty
 • Ostatní daně
 • Daňová přiznání

Rodinné právo

 • Manželství (SJM, rozvody)
 • Rodičovská odpovědnost, střídavá péče
 • Vyživovací povinnost
 • Práva a povinnosti dětí
 • Ochrana dítěte (SPOD)
 • Náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounství, poručenství, opatrovnictví)
 • Nesezdané soužití, registrované partnerství

Realitní právo

 • Realitní zprostředkování
 • Realitní zprostředkovatel
 • Smlouva o realitním zprostředkování
 • Realitní smlouva o nabytí vlastnického práva k nemovité věci
 • Realitní smlouva o nabytí práva (nájem nemovitosti, bytu, nebytového prostoru)
 • Přestupky v realitním právu

Zdravotnické právo  

 • Náhrady škod na zdraví a nemajetkové újmy v důsledku poskytování zdravotních služeb 
 • Ochrana pacienta před nezákonným odmítnutím poskytnutí lékařské péče 
 • Poradenství a zastupování ve sporech v oblasti asistované reprodukce a při poskytování jiných zdravotních služeb 
 • Řešení sporů vzniklých při uplatňování nároků na plnění ze systému veřejného zdravotního pojištění 
 • Zastupování lékaře či zdravotnického zařízení při řešení pracovněprávních sporů a v řízeních před soudem 

Advokátní úschova 

 • Peněz na zvláštních účtech individuálně (pro jednotlivé úschovy) zřízených na jméno advokáta u banky
 • Listin (zejména smluv)
 • Cenných papírů
 • Jiného majetku dle dohody a technických možností advokátní kanceláře
 • Úschova listin, cenných papírů popř. jiných předmětů probíhá v bezpečnostní schránce na jméno advokáta u banky, výjimečně též v trezoru advokáta, je-li tímto způsobem zajištěna dostatečná ochrana a nezakazují-li tento postup zvláštní zákony (záleží vždy na povaze předmětu)

Odborný sepis listin

 • Darovací smlouvy, kupní smlouvy, budoucí kupní smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o zřízení věcných břemen, nájemní a podnájemní smlouvy 
 • Návrhy na vklad práva do katastru nemovitostí
 • Smlouvy o realitním zprostředkování
 • Smlouvy o dílo
 • Dohody manželů o rozvodu a další listiny týkající se rodinného práva
 • Smlouvy o úschově a svěřenské smlouvy
 • Jiné smlouvy a návrhy ve výše specifikovaných oborech práva